ಚೈನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾರ,ಚೈನಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ.

74
rtmp://telugusolutions.com:1935/nammurutv/nammurutv

ಮಂಡ್ಯ/ಮಳವಳ್ಳಿ: