ರೌಡೀಶೀಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಕಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಡಿದ ಡಿಸಿ.ಪಿ

232
rtmp://telugusolutions.com:1935/nammurutv/nammurutv

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಮಹದೇವಪುರ: