ಸಮುದಾಯ ಭೋಜನಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

125
rtmp://telugusolutions.com:1935/nammurutv/nammurutv

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ