ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ …ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

1096

ಕೋಲಾರ/ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂ ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರುತು ಪಂಚಯತ್ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ನೀಡಿದ ಹೇಳಕೆ.