ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ನಂತರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

186

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಮಹದೇವಪುರ: