ಚೈನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾರ,ಚೈನಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ.

54

ಮಂಡ್ಯ/ಮಳವಳ್ಳಿ: