ಕಾಮೇಗೌಡರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು.

171

ಮಂಡ್ಯ/ಮಳವಳ್ಳಿ:ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸನದೊಡ್ಡಿ ಕಲ್ಮನೆ ಕಾಮೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ನಡುವೆಯೂ 16 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೀರ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೇಗೌಡರ ಮನದಾಳ ಮಾತುಗಳ ಸಂದರ್ಶನ

ವರದಿ ಎ.ಎನ್ ಲೋಕೇಶ್