ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ.

37

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: