ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಜ್ವರ ದಿಂದ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಬೇಡ.

523

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾತುಗಳು.