ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

40

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: