ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

269

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: