ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಪ್ಪುಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ.

1

ಬೆಂಗಳೂರು