ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿ.

7

ಸಂದರ್ಶನ:ಬಿ.ಶಿವಶಂಕರ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ,ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವೇದಿಕೆ(ರಿ).