ಮಸೀದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಗೋಪಿ.

101

ಮಸೀದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 1ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 1ಲಕ್ಷ ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಗೋಪಿ.