ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿಜಿಯ ಅವಹೇಳನಾಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ.

11

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: