ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯಗಳ ನಾಮಿನೇಷನ್…

14

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: